NORSIG

Den ledende nordiske organisasjonen for fagområdet signalbehandling.

Kontakt

Generalforsamling Kolmården

NORSIGs generalforsamling 14. juni 2000

 1. Agenda
 2. Årsberetning
 3. Regnskap og budsjett
 4. Referat

Agenda

 

 

 • Valg av ordstyrer og referent

 

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Arbeidsplan og budsjett, herunder kontingent
 4. Styrets valg
 5. Valg av revisor
 6. Valg av valgkomite
 7. Eventuelt

 


Styrets beretning for Norsk Forening for Signalbehandling (NORSIG)

 

Perioden 9. september 1999 – 14. juni 2000

 

Av Trygve Randen, formann

 

NORSIGs styre har i perioden bestått av Trygve Randen (formann), Patrick Waldemar (nestformann), Jens Olav Paulsen (sekretær), Bernt Ribbum (kasserer), Ranveig Nygaard (redaktør av NORSIGnalet) og Torbjørn Eltoft (styremedlem).

 

Vi har ikke avholdt noen fysiske styremøter, men har i utstrakt grad benyttet oss av elektroniske medier for styremøter: Vi har avholdt ett telefonmøte og hatt en jevnlig strøm av e-post med ulike diskusjoner. Det blir faktisk en betydelig liste med e-post i løpet av ni måneder.

 

NORSIG har denne perioden hatt en “passiv” periode, da vi i år ikke er ansvarlig for noe NORSIG-symposium. Dette til tross har vi planlagt hele to NORSIG-symposium. Styret satte seg som mål allerede under NORSIG-99 i Asker at vi skulle ha planene for både NORSIG-2001 og NORSIG-2002 klare til dette års symposium.

 

I 1994 arrangerte vår forening det første nordiske NORSIG-symposium. Annet hvert år etter dette har NORSIG-symposiet vært nordisk og det fullfører i år runden rundt de største nordiske land (Finland 1996, Danmark 1998 og Sverige 2000). Det betyr at det om to år nok en gang er Norges tur. For å kunne annonsere arrangementet når de nordiske deltakerene er samlet, bestemte vi oss derfor for å ha annonseringsmateriell klart for NORSIG-2002 allerede til NORSIG-2000. Styret har besluttet å legge arrangementet i 2002 til uvanlige og spennende omgivelser: Hurtigruten på tur fra Trondheim til Tromsø! Vi forventer det vil gi en betydelig interesse for å delta, og opplyser alt nå om at antallet deltakere er begrenset til maksimalt 130.

 

Vi har bestemt oss, i tråd med konklusjonen fra flere årsmøter, å opprettholde en høy grafisk kvalitet på materialet. Etter gode erfaringer fra 1999 ga vi derfor oppdraget med grafikken nok en gang til Trond Øien (bror til tidligere formann Geir). Resultatet ser vi på det tilgjengelige brosjyre- og plakat-materiellet – meget bra!

 

Mellom inneværende år og 2002 kommer året 2001, et år med et norsk symposium. Dette vil bli lagt nær en av Norges signalbehandlingssentra, NTNU. NORSIG-2001 vil gå av stabelen på Quality Prinsen Hotel i Trondheim i perioden 18.-20. oktober. Planene er allerede klare for symposiet (bortsett fra det tekniske programmet, selvsagt) og finnes i brosjyren. Ansvarlig for arrangementet er Jens Olav Paulsen, med støtte av en arrangementskomite bestående av resten av styret pluss redaktør for proceedings, stipendiat Ola Jetlund fra NTNU. Jens Olav har allerede gjort en fremragende jobb med brosjyremateriellet og alt tegner til at vi får et vellykket arrangement. Det vil neste år vil bli avsatt mer tid til uformelle samtaler, poster-sesjoner og utstillerene enn hva som var tilfelle i 1999. Videre kan det nevnes at foredragsholdere på kursdelen blir ingen ringere enn John G. Proakis og Arild Fuldseth.

 

I perioden som har gått har det kommet ut to utgaver av NORSIGnalet og i tillegg kan det nevnes at nok et nummer er i sluttfasen akkurat nå. Redaksjonskomiteen, bestående av Ranveig Nygaard (redaktør), Trym Holter og Trygve Sparr har fortsatt den gode jobben til avgående redaksjon! NORSIGnalet har i perioden som gikk blitt gjort tilgjengelig elektronisk for medlemmene allerede med en gang det kom ut, mens ikke-medlemmer må nøye seg med nest siste.

 

Ett av temaene styret har diskutert i inneværende periode er hvordan vi kan sikre at NORSIG forblir en levende organisasjon. Som fremhevet på sist generalforsamling, er en mulighet å gjøre våre organer til medium for jobbannonsering. Dette har vi gjennomført, og våre medlemmer har fått tilsendt ett tilbud så langt. Vi håper dette vil fortsette. I nær tilknytning til dette har vi også diskutert bruk av NORSIGs kanaler for “ordinær” kommersiell annonsering. Vår konklusjon var at våre web-sider samt NORSIGnalet er mediene i så måte, men at vi også i spesielle tilfeller kan åpne for direkte reklame. Dette vil imidlertid kreve godkjenning av styret i hvert tilfelle. Vi ønsker ikke å åpne for direkte kommersiell reklame via e-post.

 

Det sittende styret vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke for seg, og ønske det nye styret lykke til i sitt arbeid i kommende periode. Så snakkes vi alle i Trondheim til neste år!

 


 

Regnskap og budsjett

RESULTATREGNSKAP        1994    1995    1996    1997    1998    1999 BUDSJETT                                                                2000

 

 

INNTEKTER

- Medlemskontingent     19.850  27.250  25.000  20.650  29.500  22.100  25.000
- Seminar               239.086 122.750 1.000   83.460  1.907   211.095 0
- Kurs                  18.800  30.200  0       0       0       0       0
- Bulletin              0       1.000   0       0       0       2.000   2.000
- Forening diverse      1.500   3.000   0       1.200   0       1.065   0
- Renter                5.574   6.654   5.880   3.320   5.983   7.029   7.200
Sum                     284.810 189.854 32.880  108.630 37.390  243.289 34.000

UTGIFTER

- Styremøter            0       2.575   5.291   12.031  8.960   7.327   0
- Seminar               214.457 114.082 20.040  113.806 14.900  204.037 20.000
- Kurs                  14.490  20.406  0       6.000   0       0       0
- Bulletin              21.063  15.915  623     12.720  15.413  13.612  14.000
- Forening diverse      10.647  952     3.337   0       5.427   4.212   0
- Renter og gebyr       420     245     56      185     115     346     200
Sum                     261.077 154.176 29.347  144.742 44.815  229.534 34.200
OVERSKUDD               23.733  35.677  3.532   -36.111 -7.425  13.756  0

 

 

 

 

BALANSE

 

EIENDELER

- Kasse                 389     389     389     389     134     1.389
- Bankinnskudd          182.224 217.902 221.434 185.323 178.153 190.652
Sum                     182.614 218.291 221.823 185.712 178.287 192.041

GJELD OG EGENKAPITAL

- Gjeld                 0       0       0       0       0       0
- Egenkapital           158.880 182.614 218.291 221.823 185.712 178.287
- Årsoverskudd          23.733  35.677  3.532   -36.111 -7.425  13.756
Sum                     182.614 218.291 221.823 185.712 178.287 192.041

 

 

 

 

 

 

Greverud, 12. juni 2000

 

Bernt Ribbum

 

(sign)

 

kasserer

 


 

Referat fra Generalforsamling NORSIG-2000

 

Av Till Halbach.

 

Vildmarkshotellet, Kolmården 14.6.2000

 

 

 

Sak 1, Valg av ordstyrer og referent

 

En hjertelig velkommen til de seks stykkene som oppmøtet.

 

Trygve Randen valgt som ordstyrer.

 

Till Halbach valgt som referent.

 

 

 

Sak 2, årsberetning

 

årsberetning levert av Trygve Randen og godkjent med applaus. Største sak der er grafiske investeringer.

 

 

 

Sak 3, Regnskap

 

Regnskapet ble presentert av selveste Trygve sammen med en del nærmere opplysninger. Regnskapet ble godkjent uten videre kommentarer.

 

 

 

Sak 4, Arbeidsplan og budsjett, herunder kontingent

 

Arbeids hovedvekt vil ligge på konferansene og studentrekrutering som må bli bedre. Tanken er å oppfordre studentene til å presentere hovedoppgavene eller semesteroppgavene sine på konferansene. Økonomisk mål for konferansene er at de burde gi pluss/minus null med eventuelt litt overskudd.

 

Kontingent endres ikke. Medlemskapet koster kr. 150 for ordinært medlemskap, kr. 50 for studentmedlemskap og kr. 500 for bedriftsmedlemskap. Stipentiater og dr.-ing. studenter får betale også kr. 150.

 

Sak 5, Styrets valg

 

Torbjørn Eltoft, Universitetet i Tromsø (ikke på valg)

 

Ranveig Nygård, Høgskolen i Stavanger (ikke på valg)

 

Jens Olav Paulsen, Schlumberger (ikke på valg)

 

Trygve Randen, Schlumberger (ikke på valg)

 

Bernt Ribbum, Tordivel (gjenvalg)

 

Patrick Waldemar, FAST (gjenvalg)

 

 

 

Sak 6, Valg av revisor

 

Siden den gamle stiller igjen er det ikke noe valg.

 

 

 

Sak 7, Valg av valgkomite

 

Se sak seks.

 

 

 

Sak 8, Eventuelt

 

Dårlig oppmøte ble nevnt som sannsynligvis har årsaken i datoen (nesten-kollisjon med ICASSP).

 

Dessuten ble det diskutert at det ikke har vært nok plakater til NORSIG-2000. Plakatene til konferansene 2001 og 2002 ble utdelt med oppfordring å begynne med blesting allerede nå.

 

Etter en halv time er generalforsammlingen slutt.