NORSIG

Den ledende nordiske organisasjonen for fagområdet signalbehandling.

Kontakt

Referat fra generalforsamling i NORSIG

Dato:    6. oktober 2002, klokken 17:55

Sted:            Hurtigruta / MS Trollfjord (litt sør for Torghatten)

Antall tilstedeværende NORSIG-medlemmer: 20

1.        Valg av ordstyrer og referent

Trygve Randen og Bård Myhre ble valgt til henholdsvis ordstyrer og referent ved akklamasjon.

2.        Årsberetning

Trygve Randen, NORSIGs avtroppende formann, orienterte om årets styre og mannskap, NORSIG-2002, NORSIGnalet og NORSIG-2003.

3.        Regnskap

Bernt Ribbum, avtroppende kasserer, informerte om fjorårets (2001) regnskap og årets (2002) budsjett. Hovedkonklusjonen er at NORSIG har god økonomi.

4.        Arbeidsplan

NORSIG-2003 (nasjonal) vil bli avholdt i Bergen i tidsrommet 2. til 4. oktober 2003. Planleggingen er allerede begynt, og vi er i rute.

NORSIG-2004 (nordisk/internasjonal) vil bli avholdt i Finland i 2004. Det norske NORSIG-styret vil ikke ha noen administrative oppgaver i forbindelse med dette arrangementet.

NORSIGnalet vil fortsette å komme ut med tre utgaver i året.

5.        Valg av styremedlemmer

Det skulle velges tre nye styremedlemmer til NORSIGs styre.

Patrick Waldemar (gjenvalg), Trygve Eftestøl og Karl Skretting ble valgt ved akklamasjon.

6.        Valg av revisorer

Bernt Ribbum og Finn Tore Johansen ble valgt ved akklamasjon.

Sverre Holm ble valgt til vara-revisor ved akklamasjon.

7.        Valg av valgkomité

Bernt Ribbum og Trygve Randen ble valgt ved akklamasjon.

8.        Eventuelt

8.1     Industrideltakelse på NORSIG-2003

De nasjonale NORSIG-konferansen var opprinnelig ment som et møtested mellom industri og akademia. De siste årene har den nasjonale konferansen likevel blitt mer og mer akademisk, og innslagene fra industrien har blitt færre. Det var generell enighet om at vi vil prøve å få flere deltakere fra industrien i fremtidige nasjonale konferanser.

8.2     Proceedings: Papir vs. CD

På årets konferanse ble proceedings kun utgitt på CD. Flere deltakere uttrykte at papir fortsatt var best som arbeidsdokument på konferansen, og at derfor var ønskelig med papir i fremtiden (gjerne med CD i tillegg).

Styrets ankepunkter mot papir var at dette ble både kostbart og arbeidskrevende.

Følgende erfaringer ble trukket

  • Et lite flertall i generalforsamlingen foretrakk proceedings på papir fremfor CD.
  • Dersom man bare får CD må deltakerne bli informert om dette på forhånd.

Konklusjoner

  • Et mulig kompromiss kan være å legge ut proceedings i sin helhet på internett før konferansen. På denne måten kan de som ønsker det skrive ut proceedings gjøre dette selv, før de reiser på konferansen.
  • En annen løsning kan være å dele ut abstracts på papirform.

Generalforsamlingen ble hevet klokken 18:45.

Bård Myhre (sign.)

Referent